Scyphochlamys

Genus
Scientific Name: Scyphochlamys Balf.f. (Rubiaceae)