Oxyspora

Genus
Scientific Name: Oxyspora DC. (Melastomataceae)